Single Stitched "Sloe Screw" White Tee - 1970s
Single Stitched "Sloe Screw" White Tee - 1970s
Single Stitched "Sloe Screw" White Tee - 1970s
Single Stitched "Sloe Screw" White Tee - 1970s